تاسیسات آبرسانی

اجرای استخر در ارومیه

اجرای استخر در ارومیه یا درست کردن یک استخر ابتدا جایی که برای استخرتعیین کردید را بایستی به گونه ای باشد که هم جا برای تصفیه خانه اش باشد وهم یک براورد برای پاگرد کناری استخردرنظر گرفته شود دونوع استخر داریم استخرهای رو باز استخر های رو بسته اگر خودتان بخواهید این کاربکنید قبل همه […]