تاسیسات آبرسانی

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران دربعضی مواقع در دستگاه های پکیج دیواری ایران رادیاتور به احتمال دستگاه شما دچار نقص فنی شود و با ارور دادن چنین نشانه ها خرابی خود را بروز دهد . ابتدا این ارور نشانه چندین مورد میباشد (برد ،فن،پرشرهوا،ونتوری)ابتدا مسیرهای پرشر هوا را چک کرده لوله کونداکت یا ونتوری […]