تاسیسات آبرسانی

میله یونیزاسیون پکیج چیست

میله یونیزاسیون پکیج چیست میله ای است که از یونیزه شدن مولکولهای هوا بر اثر شعله ، مقدار بسیار کمی جریان در حدود 5 تا 10 میکروآمپر در آن تولید می شود. برد الکترونیکی پکیج با دریافت این مقدار جریان ، پی به وجود شعله می برد .در صورتیکه شعله به هر عنوان تشکیل نشود، […]