تاسیسات آبرسانی

احیای آب استخر در ارومیه

احیای آب استخر در ارومیه ابتدا برای احیای آب استخرمون بایستی تیم متخصص مون راکه تأییدیه آن برند را دارند را صدا کنیم و درمرحله اول استخر را تاژنصفه آب میریزیم سپس متخصصين با کیت های مخصوص آزمایش پیهاش آب و کلر را تست می‌کنند و اقدام موردنظر را طبق تشخیص انجام ميدند و بعد […]