تاسیسات آبرسانی

خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه پکیج لورچ رخ می دهند

خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه رخ می دهند با کدهای خطای مربوطه و عالمتهای و نشان داده می شوند.
+E1 :خطای انجام نشدن اشتعال :
وقتی نمایان می شود که برنر روشن نشود. برای راه اندازی ، ولوم”B “را روی حالت OFF/RESET قرار دهید. در صورتیکه این اشکال زیاد تکرار شد با
سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
+ E30:خطای پارامتر های تعریف شده:
با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
+ E10:خطای قفل اصلی:
وقتی روشن می شود که در تنظیم برد مشکلی باشد. دستگاه را با قراردادن ولوم”B “روی حالت OFF/RESET از حالت قفل خارج کنید و اگر
مجدد رخ داد با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
+ E9خطای عملکرد ترموستات اطمینان :
وقتی دمای مدارآب بیش از C˚111 شود، روشن می گردد و دستگاه عملکرد خود را متوقف می کند. با چرخاندن ولوم”B “روی حالت
OFF/RESET دستگاه را از قفل خارج کنید. وقتی دمای مدار زیر C˚ 61 بیاید دستگاه مجدد شروع به کار می کند.
اگر این مسئله زیاد اتفاق افتاد با نماینده مجاز تماس بگیرید.
+E15خطای موقت سوئیچ فشار هوا:
این خطا نشان می دهد سوئیچ فشار هوا عمل کرده یا شرایط نامناسب روی دودکش اثر گذاشته است.در این زمان دستگاه فعالیت خنک کننده را

آموش خطاهای لورچ

 

فشار مدار گرمایشی کمتر از5/1 بارشود این خطا آشکار شده و دستگاه قفل می شود. به منظور رفع عیب به دستورات داده شده در بخش
“تنظیم فشار سیستم گرمایش ” رجوع کنید .
+ E3خطای ترموستات سیستم گرمایشی:
این عالمت وقتی ظاهر می شود که ترموستات گرمایشی به درستی کار نکند و دستگاه متوقف می شود. سعی کنید با قرار دادن ولوم”B “روی حالت
OFF/RESET آنرا آزاد کنید و در صورتیکه ادامه داشت با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
+ E4 خطای ترموستات آب گرم مصرفی:
وقتی که ترموستات آب گرم مصرفی درست کار نکند روشن می شود، دستگاه به فعالیت خود ادامه می دهد اما با قدرت کمتر. ضروری است با
نماینده مجاز تماس بگیرید .
+ E6 افزایش دمای آب سیستم گرمایشی :
وقتی دمای آب سیستم گرمایشی بیشتر از C˚95 شود ظاهر شده و دستگاه موقتأ خاموش می شود و وقتی دمای آب کمتراز C˚91 شد، دستگاه بصورت
خودکار روشن می شود ونیاز به RESET دستگاه نیست. درصورت تکرار ، با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
+ E5 خطای مدوالتور شیر گاز :
وقتی ظاهر می شودکه سیستم مدوالسیون قطعی دارد یا مدوالتور شیر گاز کامل نباشد، در این حالت دستگاه به فعالیت خود ادامه می دهد. ولی اتصاالت
به مدوال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *