تاسیسات آبرسانی

خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه پکیج لورچ رخ می دهند

خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه پکیج لورچ رخ می دهند خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه رخ می دهند با کدهای خطای مربوطه و عالمتهای و نشان داده می شوند. +E1 :خطای انجام نشدن اشتعال : وقتی نمایان می شود که برنر روشن نشود. برای راه اندازی ، ولوم”B “را روی حالت OFF/RESET قرار […]